Giới thiệu

Giới thiệu chung

              
“Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí PETROSETCO là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực: Dịch vụ phân phối, Dịch vụ Cung ứng và Hậu cần, Dịch vụ đời sống và Dịch vụ Bất động sản” 
  
 

PETROSETCO QUA NHỮNG CON SỐ

Tỷ đồng doanh thu năm 2020: 13.453,2
Tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 2020: 206,9 
Tổng số Người lao động: 2708
Thị phần cung cấp dịch vụ Catering trong ngành Dầu khí: 95%
Tổng số đơn vị thành viên và đơn vị liên kết: 9