Quan hệ cổ đông

Kết quả Kinh doanh

 • T12
  • Kết quả kinh doanh ước tính năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất đạt 16,800 tỷ đồng tăng trưởng 25%, lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng, tăng trưởng 74% so với cùng kỳ năm 2020. So sánh với kế hoạch năm, doanh thu đạt 112% và lợi nhuận trước thuế vượt 44%.
  • Trong đó, ước tính riêng tháng 12 doanh thu đạt 1,348 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 33 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 35% và 154% so với cùng kỳ năm 2020.
 • T11
  • Kết quả kinh doanh luỹ kế 11 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất đạt 15,452 tỷ đồng tăng trưởng 24%; Lợi nhuận trước thuế đạt 327 tỷ đồng, tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm 2020. So sánh với kế hoạch năm, doanh thu đạt 103% và lợi nhuận trước thuế vượt 31%.
  • Trong đó, riêng tháng 11 doanh thu đạt 1,976 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 20% và 91% so với cùng kỳ năm 2020.
 • T10
  • Kết quả kinh doanh lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất đạt 13,476 tỷ đồng tăng trưởng 25%; Lợi nhuận trước thuế đạt 287 tỷ đồng, tăng trưởng 63% so với cùng kỳ năm 2020. So sánh với kế hoạch năm, doanh thu đạt 90% và lợi nhuận trước thuế vượt 15%
  • Trong đó, riêng tháng 10 doanh thu đạt 1,700 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 49 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 79% và 87% so với cùng kỳ năm 2020.